The Global Leader Development Program

Sök nu! Sista ansökningsdag är den 5 augusti 2013.

The Global Leader Development Program

Från 22 januari till 13 februari 2014

Läs mer på Japanska ambassadens hemsida.

The Global Leader Development Program är ett nytt internationellt ungdomsutbytesprogram som anordnas och finansieras av Japans regering. Det ärver sitt koncept från Ship for World Youth (SWY) som började år 1988. Det var i sin tur en vidareutveckling av Japanese Youth Goodwill Cruise Program vilket började 1967 som ett av programmen för att fira hundraårsminnet av Meijirestaurationen.

Svenska ungdomar inbjuds att delta i programmet som sträcker sig över 23 dagar i Japan och ombord på ett fartyg. Till Ship for World Youth har deltagare från Sverige bjudits in vid fyra olika tillfällen, senast år 2011.

Syften

Bland syftena med The Global Leader Development Program ingår:

Att fördjupa den ömsesidiga förståelsen genom internationell diskussion mellan deltagare från olika länder.
Att utveckla kommunikationsfärdigheterna och förmågan att möta andra kulturer.
Att förfina ledarskaps- och administrationsfärdigheterna genom deltagande i expertledda seminiarier såväl som egen planering av aktiviteteter.
Att bredda det globala synsättet, stärka den internationella samarbetsandan och utveckla praktiska färdigheter för internationellt samarbete.
Målsättningen med detta är att utveckla ungdomarnas ledarskapspotential inom olika områden i det globaliserade samhället och kunna bidra till områden såsom ekonomisk återhämtning, återuppbyggnad och regional vitalisering.

Programmets innehåll

Programmet omfattar aktiviteter i Japan (22 januari till 3 februari) och ombord på ett fartyg (4 till 12 februari), varefter hemresa sker den 13 februari. I programmet ingår:

Vistelse hos värdfamilj.
Undervisning om Japan och japanska ungdomsaktiviteter.
Diskussioner mellan de deltagande ungdomarna.
Besök på ungdomsrelaterade institutioner, kulturinrättningar, industrianläggningar med mera.
Utbyte och diskussion med andra ungdomar.
Studier och diskussioner om globala frågor.
Nationell presentation.
Ledarskapsseminarium.
Projektledningsseminarium.
Gruppaktiviteter.
Övrigt, såsom fartygsträning.

Deltagande länder

Japan (92 ungdomar)
Bahrain (9 ungdomar)
Brasilien (9 ungdomar)
Fiji (9 ungdomar)
Indien (9 ungdomar)
Mexiko (9 ungdomar)
Sverige (9 ungdomar)
Tanzania (9 ungdomar)
Turkiet (9 ungdomar)

Utgifter som täcks och inte täcks av programmet

Japanska staten täcker huvuddelen av kostnaderna för deltagande i programmet. Det finns dock vissa undantag enligt nedan.

Utgifter som deltagarna måste stå för själva

All sjukvård och medicinsk behandling som inte täcks av försäkringen.
Inrikesresan för att ta sig till och från flygplatsen i hemlandet.
Utfärdande av pass och visum, vaccinationer med mera (i de fall det är relevant).
Övervikt på flygplanet och övriga kostnader för att skicka extra bagage.
Fickpengar och övriga personliga utgifter.
Egen hemresa om man tvingas avbryta programmet i förtid (undantaget om det beror på orsaker som inte är självförvållade).

Kvalifikationer för deltagande ungdomar

Endast svenska medborgare kan göra ansökan till Japanska Ambassaden i Stockholm. Sökande från andra deltagande länder måste söka i sina hemländer. Personer med dubbelt medborgarskap i Sverige och Japan är ej behöriga att söka. Svenskar bosatta utomlands måste vara beredda att avresa från Sverige.
Sökande måste vara mellan 18 och 30 år den 1 april 2013 (ska alltså vara född mellan 2 april 1982 och 1 april 1995).
Sökande skall kunna delta i hela programmet, vara vid god fysisk och psykisk hälsa, samt kunna klara av en flera dagars resa till sjöss.
Deltagare skall förstå meningen och syftet med detta program och kunna samverka i harmoni med övriga deltagare under programmets gång.
Kan på ett ansenligt sätt bidra till olika aktiviteter som främjar en god ungdomsutveckling och har en aktiv roll i internationellt utbyte inom sin gemenskap, sitt yrkesutövande, skolor, ungdomsorganisationer och liknande.
Deltagare måste ha goda kunskaper i engelska för att kunna delta i programmets olika aktiviteter, såsom att föra diskussioner på akademisk nivå.
Sökande skall ha ett intresse för och en viss kunskap om Japan.
Sökande skall inte tidigare ha deltagit i något annat ungdomsutbytesprogram arrangerat av Japans Cabinet Office, inklusive Ship for World Youth-programmet.

Hur man söker

Ansökan ska göras på engelska, och följande ska ingå:

En fullständigt ifylld ansökningsblankett (Word / PDF) med ett nytaget foto (av passfototyp). Tänk på att i blanketten ange sådan kontaktinformation där vi kan nå dig under augusti, och ange gärna mobiltelefon i första hand tillsammans med eventuell hemtelefon och jobbtelefon. Det är också viktigt att du anger en e-postadress som du läser regelbundet.
CV tillsammans med kopior av betygsutdrag (behöver ej översättas till engelska) och övriga intyg som du själv anser är relevanta och meriterande. Kopiorna skall vara vidimerade, vilket betyder att två personer utanför familjen med namn och telefonnumer intygar att kopian överenstämmer med originalet. Vi kommer inte att returnera några bifogade handlingar, så bifoga inga original som du vill behålla.
En motivering (på en till två A4-sidor) till varför du är en lämplig kandidat för att delta i detta program. Fokus ska inte vara på vad du har gjort, utan det skriver du i ditt CV. Däremot är det önskvärt att du berättar om dina personliga egenskaper och framtidsplaner, samt hur ditt deltagande i The Global Leader Development Program kan kopplas till dessa. Detta gäller inte minst området internationellt ungdomsutbyte, exempelvis kopplat till din utbildning, din yrkeskarriär eller ditt engagemang i någon förening.

Ansökan skickas till:

Japanska Ambassaden
Kultur- och informationsavdelningen
Gärdesgatan 10
115 27 Stockholm
Märk kuvertet “The Global Leader Development Program”. Ansökan skall vara ambassaden tillhanda senast måndagen den 5 augusti 2013.

Faxade eller elektroniska ansökningar accepteras ej. Ofullständiga ansökningar, eller ansökningar inkomna efter den 5 augusti 2013, beaktas inte heller. Inkomna ansökningar returneras ej. Bifoga aldrig originaldokument som du vill behålla.

Urvalsprocess och resultat

De mest kvalificerade kandidaterna kommer att kontaktas i mitten eller slutet av augusti inför det slutliga urvalet. Mer detaljer ges då om sista etappen, vilken planeras bestå av någon form av intervju, troligen en telefonintervju. Det är viktigt att man i ansökan har angivit relevant kontaktinformation där man verkligen kan nås under denna tidsperiod, eftersom kallelsen till intervjun kan komma med kort varsel.

När den formella delen av antagningen är helt klar kommer resultatet att presenteras på denna sida.

Frågor

Frågor om The Global Leader Development Program kan ställas till Japanska Ambassadens kultur- och informationsavdelning (08-579 353 00, telefontid mån-fre 9.30-12.30). Var snäll och respektera att vi inte besvarar frågor om urvalsprocessen eller enskilda bedömningar av de sökande.

Other news